ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਭਾਲ ਕਰੋ:

ਵਿਸ਼ਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋ
ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ

ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲੇਟਣ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 'ਬੈਡ ਸੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਲਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਿਕਿਤਸਕ ਭੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਚਿਕਿਤਸਕ ਭੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨਾਬਿਸ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਭੰਗ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਨਡਾਉਨਿੰਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ  ਪਤਾ ਕਰਨਾ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਨਡਾਉਨਿੰਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਝਣ, ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਜੀਬ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਅਜੀਬ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਝਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਮ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਮ ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਗਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਗਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਕਸਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ

ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ

ਜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।

ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀਪੀਆਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਪੋਸਿਟਰੀ ਜਾਂ ਐਨੀਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਸਪੋਸਿਟਰੀ ਜਾਂ ਐਨੀਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਐਨੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ

ਗੰਭੀਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖੂਨ ਵਗਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਬਦਲਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ … ਹੁਣ ਕੀ?

ਮੈਂ ਬਦਲਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ … ਹੁਣ ਕੀ?

ਬਦਲਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਾਂ ਲੋਕ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ

ਬਦਲਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਸਟੋਮੀ ਬੈਗ ਅਤੇ ਕੈਥੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਚੈਕੱਲਿਸਟ

ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਚੈਕੱਲਿਸਟ

ਖਤਰਨਾਕ ਗਿਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮਦਦਗਾਰ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ  ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਈ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਈ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ

ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਧਾੱ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਮੈਨਸ਼ਿਆ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਥੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰਖੀਏ

ਕੈਥੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰਖੀਏ

ਸੁਝਾਅ ਲੱਭੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਥੀਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਝਾਅ

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਝਾਅ

ਬਲੱਡ ਪੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰੀਿਡੰਗਾਂ ਨੰੂ ਆਮ (120/80) ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹ.

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ

ਸੂਈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ

ਸੂਈਆਂ ਕਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੂਈ ਲਗਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਖਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਖਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਓਸਟੋਮੀ ਬੈਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਓਸਟੋਮੀ ਬੈਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ

ਓਸਟੋਮੀ ਇਕ ਸਰਜੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਓਸਟੋਮੀ ਬੈਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਔਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ

ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ

ਕੈਥੀਟਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੈਥੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਕੈਥੀਟਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੈਥੀਟਰ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ ।ਕਿਸੇ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੋਗਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਾਵਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਚਮੜੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਅਤੇ ਧੱਫੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਜਾਂ ਅਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਜਾਂ ਅਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਚਾਹੇ ਇਹ ਲਾਗ, ਸੱਟ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਜਾਂ ਅਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਫਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਇੱਕ ਪਫਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਇਹ ਕਰੋ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਵਾਈ (ਦਵਾਈਆਂ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਫਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਨਹੈਲਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ,ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਫਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਵਾਈ ਪੈਚ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਨਾ ਹੈ

ਦਵਾਈ ਪੈਚ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਪੈਚ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਦਾ ਆਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾੳਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਕਮੋਡ ਚੇਅਰ / ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ

ਕਮੋਡ ਚੇਅਰ / ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ

ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਤਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬੈੱਡਸਾਈਡ ਕਮੋਡ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.

ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ

ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਾਕਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਵਾਕਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।ਜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ‘ਵਿਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ‘ਵਿਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਫੜ, ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਦਰਦ, ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਨ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ੳਠਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ  ਹੈ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ੳਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ।ਜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਅਤੇ ਛਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ, ਲੰਮੇ ਨਹੁੰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ (ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜਣਨ ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣੇ ਹਨ

ਜਣਨ ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣੇ ਹਨ

ਇਹ ਕਰਨਾ ਅਜੀਬ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈੱਡਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਬੈੱਡਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡਪੈਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੈੱਡਪੈਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੈੱਡਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਬੈੱਡਪੈਨ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਮਲ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈੱਡਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਾਰਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਸੰਖੇਪ ਬਦਲਣਾ

ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਸੰਖੇਪ ਬਦਲਣਾ

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਸੰਖੇਪ ਪਾਓਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਹੋ । ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸੰਖੇਪ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ, ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ

ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ

ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ

ਇਹ ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ - ਹਰ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਡਿਗ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣੇ ਹਨ

ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਸ਼ੀਟ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ

ਸ਼ੀਟ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ

ਬੇਸ਼ਕ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਲਿਨਨ ਬਦਲਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਉਨਾਂ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਤੋਂ ਸਾਫ ਰਹਿਣ ।

ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਅਤੇ ਧੱਫੜਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤੇਜ਼ ਇਲਾਜ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ?

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀ ਜੀ ਬਰਨਆਉਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ

ਸੀ ਜੀ ਬਰਨਆਉਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ “ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ” ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ” ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕਿਸੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਣਾਅ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ।ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਟੋਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ੳਸਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾੳ ।

ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਝਾਅ

ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਝਾਅ

ਸਧਾਰਣ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਪੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕ

ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ ।

ਡਿਮੈਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਡਿਮੈਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਡਿਮੈਨਸ਼ਿਆ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ । ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਦਰਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ, ਦਵਾਈਆਂ, ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਹੋਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ

ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹੋ ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ

ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ

ਅਟਾਰਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ) ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ੳਸ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ੳਸ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਖ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ?

ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਉਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ।ਅਸਲ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ

ਰੀਫ੍ਰੈਮਿੰਗ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਹਨ

ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਹਨ

ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਟਕਣਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੈ

ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੈ

ਸਿਰਫ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਸੀਮਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ।ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਪੜਾਅ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਸੌਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਡਾਕਟਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਰਨਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਜਰਨਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲਿੰਗ ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤਕ ਤਬਦੀਲੀ

ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤਕ ਤਬਦੀਲੀ

ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ

ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ

ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ।

ਦਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ

ਦਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ

ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ ।

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਸਫਲ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ - 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਮਿਯੁਨਿਟੀ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਹੋ।

ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਦੇਖਭਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੀ (ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੀ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਚਿੰਤਾ ਇਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਮ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ

ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ

ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੰਗਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੋਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ

ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੋਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ

ਸੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਜਾਂ ਜਿਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਣਾਅ ਕਸਰਤ

ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਣਾਅ ਕਸਰਤ

ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?"

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਰਪਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਸ਼ਾਰਪਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਸੂਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਰਪਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ) ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਣ

ਫੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਫੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਤ ਜਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ-ਫਿਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।