ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਝਾਅ

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ (120/80)। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਧਾਰਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਭੋਜਨ ਸੁਝਾਅ:
ਆਪਣੇ ਲੂਣ ਦੇ ਸੇਵ ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਆਪਣੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ- ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ , ਐਵਕਾਡੋਜ਼, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੈਨੋਲਾ ਤੇਲ
ਭਰਪੂਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਖਾਓ
ਘਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਘਟੱ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਖੰਡ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਦਾਰਥ
ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਡੋ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਇਕੱ ਸਮਾਜਕ ਪੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ - ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਰਟੁੀਨ ਅਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੇਨੇਡਾ ਫੂਡ ਗਾਈਡ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵੇਖੋ :: Canada Food Guide.

Canada’s Food Guide:

 

  • ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ.. ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ – ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ!
  • ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭੋਜਨ ਖਾਓ. ਚਰਬੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ, ਚਿਕਨ, ਬੀਨਜ਼, ਟੋਫੂ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਖਾਓ ।.ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਦਾ1/4 ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਡਿਰੰਕ ਬਣਾਓ. ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਊਹ ਹੈ ਸੋਡਾ ਪੌਪ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ
  • ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ. ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ ਖਾਓ: ਇਨਾਂ ਵਿਚੱ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹਰੋ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਤਤੱ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਦਾ 1/4ਿ ਹਿੱਸਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.