ਸ਼ਾਰਪਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਇਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਰਪਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਤਿੱਖੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਪਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਿਸਨੂੰ “ਸ਼ਾਰਪਸ ਕੰਟੇਨਰ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਬਾਇਓ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਪਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ:

  • ਆਟੋ-ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ
  • ਟੀਕਾ ਕਲਮ
  • ਇੰਜੈਕਟਰ
  • ਲੈਂਟਸ (ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ)
  • ਸੂਈਆਂ
  • ਪ੍ਰੀਫਿਲਡ ਕਲਮ
  •  ਸਰਿੰਜ
ਨਾ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਕੂੜਦੇਾਨ, ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ, ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਪਸ ਨਾ ਪਾਓ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪਸ ਆਪਣੇ ਟਾਇਲੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਗਾਓ।
ਸੂਈ ਦਾ ਢੱਕਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.healthsteward.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ.

ਓਨਟਾਰੀਓ ਸ਼ਾਰਪਸ ਰੀਟਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਓਐਸਆਰਪੀ) ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਪਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।