ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਿਵੇਂ ਸੂਈਆਂ, ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲੋਸਟੋਮੀ ਬੈਗ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ “ਜਨਰਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ” ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ – ਘਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਓ!
ਇੱਥੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:

  • ਕਾਸਟ
  • ਆਈ ਵੀ ਬੈਗ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ
  • ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਪੈਡ, ਗਾਉਨ, ਦਸਤਾਨੇ,ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਐਪਰਨ
  • ਟਿਊਿਬੰਗ, ਫਿਲਟਰ, ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ
  • ਕੈਥੀਟਰ
  • ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਤੇ ਨੱਕ ਟਿਊਬਾਂ
  • ਸਪੰਜ
  • ਕੋਲੋਸਟੋਮੀ ਬੈਗ
  • ਖਰਾਬ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਉਤਪਾਦ