ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਦਰਦ, ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਨ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ੳਠਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਗਨ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉਠਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ।