ਸਨਡਾਉਨਿੰਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਝਣ, ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਨਡਾੳਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਵਾਂਗੇ ।