ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੰਚਾਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਵਾਂਗੇ।.