ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗ ਪਾੳਣ ਲਈ ਤੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।