ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕਪੜੇ ਪਾੳਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੁਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਹਨ।