ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਈ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਸੂਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਈਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪੱਖ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਗਾਈਡ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਘਰੇਲੂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ.”

ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀ:

ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ "ਸ਼ਾਰਪੀਸ" ਬਾੱਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਸੂਈ ਦੇ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ "ਤਿੱਖੇ" ਵਡਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰੋ। ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ।
ਸਰਿੰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਟੀਕੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਵਿਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ।
ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ "ਸ਼ਾਰਪੀਜ਼" ਬਾੱਕਸ ਨੂੰ ਲਿਆੳ । ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ।
ਸੂਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰੋੜੋ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ।
ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਈ ਨਾ ਪਾਓ ।
ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ "ਸ਼ਾਰਪੀਜ਼" ਬਾੱਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹਨ::

 

  • ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ
  • ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਣਾਅ ਨਾ ਕਰੋ
  • ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ।.
  • ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕੰਮ – ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚੋ
  • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਭਟਕਾਓ
  • ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ
  • ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੋ
  •  ਸੂਈ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ; ਸੂਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ
  •  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਚਮਚੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲਗਾੳ ।
  • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।