ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਸਫਲ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ – 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਮਿਯੁਨਿਟੀ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ । ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਯੁਨੀਕੇਟਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ.।ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖੋਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।