ਬੈੱਡਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡਪੈਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੈੱਡਪੈਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੈੱਡਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਬੈੱਡਪੈਨ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਮਲ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈੱਡਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਾਰਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ।