ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਾਵਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਫ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਚਮੜੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਅਤੇ ਧੱਫੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ੳਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ।