ਵਾਕਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।